Головна Корисні статті Цінні папери ІСІ: порядок розміщення, викупу та обігу

Все про ІСІ

Цінні папери ІСІ: порядок розміщення, викупу та обігу

на ознайомлення достатньо: 5 хв

15.01.2022

main_head_img

Цінні папери ІСІ (інститутів спільного інвестування) – це емісійні цінні папери, вони посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску цінних паперів стосовно емітента, який бере на себе відповідні зобов’язання.

Цінні папери інвестиційних фондів існують виключно в електронній формі.

Цінні папери інвестиційних фондів – це акції корпоративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду. Ключові відмінності між цими цінними паперами полягають в тому, хто є їх емітентом та в праві участі в управлінні інвестиційним фондом.

Акція корпоративного інвестиційного фонду – це цінний папір, емітентом якого є КІФ, що посвідчує майнові права його власника (учасника КІФ), включаючи право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного фонду), частини майна КІФ у разі його ліквідації, право на управління корпоративним інвестиційним фондом, а також немайнові права, передбачені законодавством про інститути спільного інвестування.

Інвестиційний сертифікат – це цінний папір, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду та який посвідчує право власності власника такого цінного папера на частку в пайовому інвестиційному фонді, а також інші права у встановлених законом випадках. Власники інвестиційних сертифікатів не впливають на управління активами пайового інвестиційного фонду, та не мають важелів контролю за діяльністю компанії з управління активами такого інвестфонду.

Цінні папери ІСІ можуть надавати їх власникам право на отримання доходу у вигляді дивідендів, така можливість повинна бути передбачена регламентом інвестиційного фонду. Дивіденди за ЦП інвестиційних фондів відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.

Розміщення цінних паперів інститутів спільного інвестування – вчинення емітентом цінних паперів, у тому числі через особу, уповноважену діяти від його імені, правочину, результатом якого є набуття першим власником права власності на цінні папери інвестиційного фонду, та з урахуванням положень проспекту емісії цінних паперів.

Для того щоб придбати цінні папери ІСІ у емітента, інвестору необхідно:

 1. Відкрити рахунок у цінних паперах у депозитарній установі (у разі відсутності).
 2. Подати заявку на придбання цінних паперів та укласти з корпоративним фондом або з КУА пайового фонду договір про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування. У заявці на придбання вказується сума коштів, яку інвестор планує спрямувати на придбання цінних паперів інвестфонду.
 3. Сплатити кошти на банківський рахунок ІСІ у строк не пізніше 3 робочих днів з моменту укладення договору.
 4. Подати розпорядження своїй депозитарній установі на зарахування придбаних цінних паперів на свій рахунок в цінних паперах. Максимальний термін на поставку цінних паперів інвестиційного фонду на користь інвестора встановлений Законом та не повинен перевищувати семи робочих днів.

Придбання цінних паперів інвестфондів здійснюється за ціною, яка визначається виходячи з їх розрахункової вартості на день надходження коштів на рахунок інвестиційного фонду. Кількість цінних паперів, що купуються інвестором, визначається шляхом поділу сплаченої інвестором суми на ціну одного ЦП, визначену в день надходження коштів на рахунок такого КІФ.

Вихід зі складу учасників інвестиційного фонду може бути здійснений інвестором двома шляхами: через подання заявки на викуп емітенту і шляхом продажу цінних паперів ІСІ на вторинному ринку.

Викуп цінних паперів ІСІ – сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів пропорційно кількості ЦП ІСІ, що належать інвестору, з припиненням права власності інвестора на такі цінні папери.

Викуп цінних паперів ІСІ здійснюється в наступному порядку:

 1. Подання емітенту заявки на викуп цінних паперів, з зазначеною кількістю ЦП, що пред’являються до викупу.
 2. Укладання договору про викуп цінних паперів інституту спільного інвестування.
 3. Подання розпорядження депозитарній установі на списання ЦП з рахунку в цінних паперах.
 4. Після зарахування цінних паперів на рахунок в депозитарії інвестору виплачуються кошти протягом 15 робочих днів.

Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється виходячи з розрахункової вартості цінного паперу інвестиційного фонду, визначеної станом на день зарахування цінних паперів на рахунок емітента.

Купівля-продаж цінних паперів на вторинному ринку є обігом цінних паперів.

Обіг цінних паперів ІСІ – вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім тих правочинів, однією із сторін яких є емітент.

Цінні папери інституту спільного інвестування:

 • закритого типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів;
 • інтервального типу в період між інтервалами підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів;
 • інтервального типу протягом інтервалу підлягають вільному обігу виключно на організованому ринку капіталу;
 • відкритого типу підлягають вільному обігу виключно на організованому ринку капіталу.

Обіг цінних паперів інвестиційних фондів, як і інших фінансових інструментів на території України, здійснюється за участю ліцензованого посередника – інвестиційної фірми. Перелік операцій, коли інвестиційна фірма не залучається, визначений ст. 36 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

КУА “ІНВЕСТ-ТАНДЕМ” в рамках послуги управління активами супроводжує всі етапи порядку розміщення та викупу цінних паперів інвестиційних фондів.