Головна Корисні статті Нові Ліцензійні умови КУА

Все про КУА

Нові Ліцензійні умови КУА

на ознайомлення достатньо: 5 хв

21.07.2022

main_head_img

Діяльність з управління активами – це професійна діяльність на фондовому ринку, яка здійснюється компанією з управління активами (КУА), на підставі відповідної Ліцензії.

Донедавна порядок отримання та анулювання ліцензії КУА та ліцензійні умови, яких повинні були дотримуватись компанії з управління активами, визначались в одному документі – Ліцензійних умовах.

Сьогодні, нові компанії, що хочуть отримати ліцензію на здійснення діяльності з управління активами на фондовому ринку, повинні керуватись двома нормативно-правовими актами регулятора:

 • Порядком видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, що затверджений рішенням НКЦПФР 21.10.2021 № 982.
 • Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів N 92 від 03.02.2022 р.

З 13 травня 2022 року набули чинності оновлені Ліцензійні умови, яких мають дотримуватись КУА.

КУА зобов’язані:

 • привести свої внутрішні документи у відповідність до цих Ліцензійних умов протягом 6 місяців після набрання чинності Ліцензійних умов, якщо інше не встановлено стандартами корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків;
 • привести структуру власності у відповідність до вимог цих Ліцензійних умов протягом 6 місяців після набрання чинності цим рішенням, у разі якщо в структурі власності такої особи є іноземна(і) юридична(і) особа(и) та/або фізична(і) особа(и) – іноземець(ці) – протягом року.

У зв’язку з введенням воєнного стану в країні регулятором встановлено нові строки: 

 • 90 календарних днів після завершення воєнного стану на приведення внутрішніх документів до нових Ліцензійних умов;
 • 6 місяців після завершення дії воєнного стану на унормування структури власності, та 1 рік – для КУА, у яких є серед власників нерезиденти.

ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

КУА самостійно визначає кількість фахівців з управління активами, які необхідні для проведення діяльності, але кількість повинна становити не менше 3 осіб і бути достатньою для забезпечення безперервності надання послуг і відповідати організаційній структурі КУА.

Керівник КУА не може одночасно працювати в інших професійних учасниках ринків капіталу.

Голова та члени колегіального виконавчого органу (особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) КУА повинні відповідати вимогам, встановленим Стандартами корпоративного управління.

Розширено перелік вимог щодо професійної придатності Головного бухгалтера КУА.

Відповідно до Стандартів корпоративного управління, прийнятих НКЦПФР, компанія з управління активами у разі не створення окремих підрозділів, які визначені цими ж Стандартами, обов’язково повинна мати: комплаєнс-менеджера, ризик-менеджера або внутрішнього аудитора.

ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ ТА ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ КУА

Скорочено перелік вимог, яким повинен відповідати статут КУА.

КУА повинні мати затверджені внутрішні документи, які відповідають вимогам нормативно-правових актів НКЦПФР, в тому числі Стандартам:

 • про виконавчий орган;
 • про наглядову раду (у разі її створення) або інший орган, відповідальний за здійснення нагляду;
 • про комітети наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду;
 • про організацію контролю (комплаєнсу);
 • про політику з питань винагороди (для КУА, що становлять суспільний інтерес);
 • про порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту;
 • про систему управління ризиками особи, яка провадить діяльність з управління активами інституційних інвесторів, із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходів зниження ризиків, порядку та умов їх застосування;
 • про порядок розгляду скарг;
 • про провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

При розробці внутрішніх документів КУА мають враховувати економічну суть, обсяг та складність операцій, які будуть ними здійснюватися, та перелік послуг, які будуть надаватися в рамках діяльності з управління активами. Внутрішні документи КУА мають переглядатись регулярно, але не рідше 1 разу на рік, якщо інше не передбачено законодавством.

ВИМОГИ ДО ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

Змінились і норми, що стосувались ділової репутації КУА, зокрема деталізовано положення, коли ділова репутація є такою, що відповідає Ліцензійним умовам. Деталізовано вимоги до ділової репутації юридичної особи, яка є власником істотної участі; фізичної особи, яка є власником істотної участі та додано нові вимоги до них.

Визначено, що ділова репутація фізичної особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу є такою, що відповідає Ліцензійним умовам, якщо вона відповідає вимогам стандартів корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків, встановлених НКЦПФР.

Доповнено та розширено перелік документів, які подаються заявником для отримання ліцензії. Визначено перелік документів, які необхідно подати до НКЦПФР у разі створення КУА нового відокремленого підрозділу та документи, які необхідно подати до НКЦПФР при створенні спеціалізованого структурного підрозділу.

ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗМІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ КУА

Визначено нові зміст та форму, за якими компанія з управління активами повинна повідомляти про зміни в своїй діяльності. Протягом 5 робочих днів (якщо інший строк не визначено окремими підпунктами пункту Ліцензійних вимог) з дати виникнення змін у процесі здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів КУА повідомляє НКЦПФР та надає інформацію, яка підтверджує зазначені зміни.

Із нововведень слід відмітити наступне: КУА зобов’язана негайно, але не пізніше наступного робочого дня після настання обставин, перелічених в цьому пункті, подати до НКЦПФР офіційним каналом зв’язку інформацію про:

 • арешт коштів на банківських рахунках КУА;
 • зміну адреси веб-сайту КУА, зміну контактних даних (телефону, адреси електронної пошти);
 • настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності).

Щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року КУА повинна подати довідку про схематичне зображення структури власності юридичної особи, з доданням схематичного зображення такої структури. Зазначена довідка не надається банківськими установами.

Всі документи, що подаються до НКЦПФР на виконання вимог Ліцензійних умов, надсилаються в електронному вигляді офіційним каналом зв’язку.

Автор: Яна Твардовська

Image slide 10 порад як обрати КУА
на ознайомлення достатньо: 5 хв
Image slide Всі статті Власна КУА: варто чи ні?
на ознайомлення достатньо: 4 хв
Image slide КІФ та його взаємодія з КУА
на ознайомлення достатньо: 5 хв
Image slide Все про КУА Контроль діяльності КУА
на ознайомлення достатньо: 3 хв
Image slide Заміна компанії з управління активами
на ознайомлення достатньо: 5 хв
більше статей