Головна Корисні статті Наглядова рада КІФ та її роль

Всі статті

Наглядова рада КІФ та її роль

на ознайомлення достатньо: 5 хв

09.05.2022

main_head_img

Відповідно до чинного ЗУ «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон) наглядова рада корпоративного фонду – це орган контролю, який здійснює захист прав учасників корпоративного фонду та відповідно до Закону та Статуту інвестиційного фонду здійснює контроль за діяльністю корпоративного фонду та виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації та договору про управління активами, укладеного з компанією управління активами.

Порядок обрання наглядової ради КІФ встановлено Законом. Відповідно до частини другої ст. 33 Закону створення Наглядової ради у корпоративному фонді є обов’язковим.

Кількісний склад наглядової ради визначається Статутом корпоративного фонду. Відповідно до вимог Закону це має бути непарна кількість та не менше 3-х фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Функції Наглядової ради корпоративного фонду: 

 • прийняття рішень щодо проведення чергових та позачергових зборів КІФ, крім скликання учасниками корпоративного фонду позачергових зборів;
 • затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення пропозицій до порядку денного, крім скликання учасниками корпоративного фонду позачергових зборів;
 • обрання голови наглядової ради;
 • затвердження регламенту та змін до нього;
 • затвердження проспекту емісії цінних паперів КІФ;
 • обрання реєстраційної комісії, крім скликання позачергових зборів учасниками КІФ;
 • визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів (для корпоративного фонду закритого типу);
 • визначення дати складання переліку учасників корпоративного фонду, яким надсилається повідомлення про проведення зборів відповідно до частини першої ст.19 Закону, та дати складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 18 Закону;
 • затвердження договорів з активами КІФ, укладених компанією з управління активами, на суму, що перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість;
 • вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до закону або Статуту.

Голова Наглядової ради КІФ – це особа, яка організовує роботу Наглядової ради, скликає збори та головує на них, координує роботу зборів та виконує низку інших повноважень, передбачених Статутом.

Слід зазначити, що інколи Голову Наглядової ради КІФ помилково вважають виконавчим органом корпоративного інвестиційного фонду. Це не так. Відповідно до частини першої ст.15 Закону органами корпоративного фонду є загальні збори та наглядова рада КІФ, заборонено створення інших органів, які не передбачені Законом, тобто створення виконавчого органу в КІФ неможливо.

Неправильне тлумачення ролі Голови Наглядової ради виникає через те, що інформація про нього як керівника корпоративного фонду міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Це пов’язано з недосконалістю самої державної бази та неможливістю реєстрації юридичної особи без зазначення всієї обов’язкової інформації, зокрема інформації про керівника підприємства.

Але зазначимо, що Голова наглядової ради – це особа, яка уповноважена представляти та захистити інтереси власників, та відповідно до чинного законодавства України має право самостійно підписувати від імені корпоративного фонду виключно кілька договорів, а саме:

 • договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду із компанією з управління активами;
 • договір про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування або договір обслуговування рахунку в цінних паперах.

Голова Наглядової ради не має функцій виконавчого органу і, відповідно, самостійно не має права підписувати договори з активами КІФ тому, що діяльність з управління активами КІФ – це ліцензійна діяльність, яку виконує професійний учасник ринку капіталу – компанія з управління активами.

Відповідальність за фінансово-господарську діяльність корпоративного інвестиційного фонду згідно з чинним законодавством покладено на компанію з управління активами, з якою у КІФ укладено договір про управління активами. Компанія з управління активами виконує згідно з договором про управління активами корпоративного фонду функції, які у звичайної юридичної особи закріплені за виконавчим органом.

Особливістю законодавства України є наявність суперечливих норм та Закон не є винятком. У чинній редакції Закону існує норма, згідно з якою у корпоративному фонді з одним учасником Наглядова рада КІФ може не створюватись (частина шоста ст.33 Закону). Ця норма суперечить частині другій та частині четвертій ст. 33 Закону, проте НКЦПФР відповівши на запит Української асоціації інвестиційного бізнесу, підтвердила можливість виконання одноосібним власником КІФ функцій Наглядової ради та не створення даного органу як такого.

Створювати чи не створювати Наглядову раду в КІФ вирішує одноосібний власник корпоративного фонду, але при цьому така можливість має бути передбачена Статутом КІФ.

Якщо Ви одноосібний учасник корпоративного інвестиційного фонду, перш ніж відмовлятися від створення Наглядової ради, слід ґрунтовно зважити всі за і проти.

Превага відсутності Наглядової ради – більш просте адміністрування діяльності корпоративного інвестиційного фонду.

Коли КІФ та КУА мають одного власника, відсутність Наглядової ради та виконання власником функцій наглядової ради значно спрощує процес управління активами корпоративного фонду та скорочує кількість паперової тяганини.

У випадку коли КІФ та КУА є непов’язаними компаніями, можуть виникати небажані ризики у зв’язку з відсутністю у корпоративного фонду Наглядової ради.

Недоліки відсутності Наглядової ради:

Цінні папери КІФ вільно обертаються на ринку, власники КІФ можуть змінитися будь-якої миті. Про зміну власників корпоративного фонду стає відомо лише після отримання реєстру власників цінних паперів у Центральному депозитарії цінних паперів. Оскільки, у випадку збільшення кількості учасників Фонду, Наглядова рада КІФ створюється обов’язково, може виникнути неочікувана ситуація – неможливість прийняття рішень, які відносяться до компетенції Наглядової ради. Вирішення подібних питань стане можливим лише після обрання складу Наглядової ради з дотриманням усіх термінів та умов, встановлених Законом.

Також зазначимо, обрання Голови Наглядової ради має бути обов’язково відображене в державному реєстрі. Незаплановане внесення до державного реєстру змін інформації про уповноважену особу КІФ може спричинити певні затримки та перешкоди для діяльності інвестиційного фонду.

Отже, не варто недооцінювати роль наглядової ради КІФ. Радимо ретельно складати статут КІФ і все-таки ґрунтовно подумати, перш ніж не створювати Наглядову раду і допускати можливість виконання одноосібним власником КІФ функцій Наглядової ради. Обрання Наглядової ради не лише гарантує відсутність небажаних збоїв у роботі корпоративного фонду, а й дозволяє побудувати дієвий механізм здійснення контролю за діяльністю інвестиційного фонду та компанії з управління активами.

 

Image slide Податки інвесторів ІСІ
на ознайомлення достатньо: 5 хв
Image slide Всі статті Як купити КІФ (5 порад)
на ознайомлення достатньо: 4 хв
Image slide Особливості КІФ, вимоги до його учасників
на ознайомлення достатньо: 4 хв
Image slide Органи управління корпоративного фонду
на ознайомлення достатньо: 4 хв
більше статей