Головна Корисні статті Органи управління корпоративного фонду

Всі статті

Органи управління корпоративного фонду

на ознайомлення достатньо: 4 хв

20.03.2022

main_head_img

Органи управління корпоративного фонду – це Наглядова рада та Загальні збори учасників.

Потрібно наголосити на тому, що корпоративний інвестиційний фонд не має виконавчого органу, крім того утворення інших органів законодавством забороняється, тому існуючі органи управління КІФ відіграють надзвичайно важливу роль.

Перевага корпоративного інвестиційного фонду (КІФ), в порівнянні з пайовими інвестиційними фондами – це наявність структури управління, яка забезпечує дієвий контроль за роботою компанії з управління активами такого фонду.

Наглядова рада корпоративного фонду

Наглядова рада в корпоративному інвестиційному фонді допомагає здійснювати контроль за діяльністю компанії з управління активами.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами, що, у свою чергу, дозволяє учасникам призначити своїх представників до складу Наглядової ради або особисто увійти до складу Наглядової ради. В Корпоративному фонді, що має одного учасника, роль Наглядової ради може виконувати такий учасник.

До складу Наглядової ради не можуть входити:

 • пов’язані особи компаній, що обслуговують КІФ (1) КУА – не стосується венчурного КІФ, 2) інвестиційних фірм; 3) зберігача активів; 4) депозитарію; 5) аудитора; 6) оцінювача майна).
 • народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, органів Національної поліції, державні службовці;
 • особи, які мають непогашену або незняту судимість за кримінальні правопорушення проти власності, злочини у сфері службової чи господарської діяльності, або вчинили більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку.

Наглядова рада корпоративного фонду є колегіальним органом, який повинен складатися з непарної кількості осіб.

Склад Наглядової ради КІФ переобирається не рідше ніж один раз на три роки. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Члени Наглядової ради є посадовими особами корпоративного інвестиційного фонду.

Наглядова рада КІФ – це орган, який здійснює захист прав учасників КІФ, і відповідно до статуту корпоративного фонду та Закону здійснює:

 • нагляд за виконанням умов договору про управління активами корпоративного фонду;
 • нагляд за діяльністю КІФ;
 • нагляд за виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації, проспекту.
 • обрання голови наглядової ради;

Компетенція Наглядової ради КІФ – це вирішення таких питань, як:

 • затвердження договорів щодо активів КІФ, укладених компанією з управління активами, на суму, що перевищує встановлену статутом або регламентом мінімальну вартість;
 • затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання учасниками КІФ позачергових загальних зборів;
 • прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, крім скликання учасниками КІФ позачергових загальних зборів;
 • та інше.

Члени Наглядової ради можуть виконувати свої функції на платній або безоплатній основі.

Загальні збори

Загальні збори КІФ – це вищий орган корпоративного інвестиційного фонду.

Варто зазначити, що законодавством та внутрішніми документами КІФ передбачено те, що повноваження Загальних зборів можуть виконуватися учасником КІФ одноосібно у разі, якщо КІФ складається з однієї особи.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності корпоративного фонду.

До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення таких питань, як:

 • затвердження Статуту КІФ та змін до нього;
 • обрання членів Наглядової ради або припинення їх повноважень;
 • затвердження річного звіту інституту спільного інвестування та ін.;
 • прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу корпоративного фонду;
 • прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру для закритого корпоративного фонду;
 • прийняття рішення про обрання (заміну) обслуговуючих осіб корпоративного інвестиційного фонду;
 • прийняття рішення про продовження строку діяльності або про ліквідацію корпоративного фонду.

Статутом корпоративного інвестиційного фонду може бути визначений більш широкий перелік питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Питання виключної компетенції Загальних зборів не можуть бути делеговані Наглядовій раді.

Порядок скликання на проведення Загальних зборів регулюється чинним законодавством та Статутом КІФ. Право приймати участь в голосуванні на Загальних зборах мають власники акцій КІФ, які зазначені в Реєстрі власників цінних паперів, складеному Національним депозитарієм України станом на кінець операційного дня за 3 робочих дні до дня проведення таких загальних зборів.